Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jakub Łoński   
piątek, 01 września 2017 13:25

 

Zawiadamiam, że XX Sesja Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 14 września 2017 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie, przy ul. Bol. Chrobrego 31A (Kawiarenka).

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.

2. STWIERDZENIE QUORUM.

3. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

5. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.  

6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO, W TYM INWESTYCYJNEGO  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

8. INFORMACJA O POWIATOWYM RYNKU PRACY ZA 2016 ROK ORAZ AKTUALNA SYTUACJA WG STANU NA DZIEŃ 31.07.2017 R.

9. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZA I PÓŁROCZE 2017 R.     

10. PODJĘCIE UCHWAŁ:

10.1 W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI DOTYCZĄCEJ DZIAŁAŃ DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE – DRUK NR 167;

10.2 W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2 WCHODZĄCEJ W SKŁAD SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SULISZEWIE W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SPECJALNĄ NR 2 – DRUK NR 168;

10.3 W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W NIEMIEŃSKU
W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ SPECJALNĄ – DRUK NR 169;

10.4 W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SULISZEWIE W BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I STOPNIA SPECJALNĄ – DRUK NR 170;

10.5 W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W CHOSZCZNIE W BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I STOPNIA – DRUK NR 171;

10.6 W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE W BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I STOPNIA NR 2 – DRUK NR 172;  

10.7 W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY WCHODZĄCEJ W SKŁAD SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SULISZEWIE W SZKOŁĘ SPECJALNĄ PRZYSPOSABIAJĄCĄ DO PRACY – DRUK NR 173;

10.8 W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY WCHODZĄCEJ W SKŁAD SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W NIEMIEŃSKU
W SZKOŁĘ SPECJALNĄ PRZYSPOSABIAJĄCĄ DO PRACY – DRUK NR 174;

10.9 W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE W SZKOŁĘ POLICEALNĄ – DRUK NR 175;

10.10 W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2017 – 2019 – „AKTYWNA TABLICA” – DRUK NR 176;

10.11 W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2212Z  W M. KRZĘCIN UL. POCZTOWA  I SZKOLNA Z WŁĄCZENIEM DO DP NR 2228Z – DRUK NR 177;

10.12 SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1767Z I 2201Z W MIEJSCOWOŚCI SŁAWĘCIN WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ”  – DRUK NR 178;

10.13 W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2155Z NA ODCINKU STAWIN - CHRAPOWO” – DRUK NR 179;

10.14 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USUNIĘCIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDU USUNIĘTEGO Z DROGI ORAZ WYSOKOŚCI KOSZTÓW POWSTAŁYCH W RAZIE ODSTĄPIENIA OD USUNIĘCIA POJAZDU – DRUK NR 180;

10.15 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2017 R. – DRUK NR 181.

11. INTERPELACJE, ZAPYTANIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.

12. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.Przewodniczący Rady
/- / Stanisław Dycha